วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
จ้างตามโครงการการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีไทยและสากล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการบูรณะปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่การเกษตรภายในตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลช่องสามหมอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานจัดการสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง