วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2565
ซื้อตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
ซื้อตามโครงการอบรมการป้องกันเด็กจมน้ำและการลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 สายถนน 2054 - นานายคำตัน แสงชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 สายวัดประชาบำรุงไปยังบ้านนายสามารถ หงษ์วิลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 สายแยกถนน 2047 ไปทางถนน ขย.1086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายบ้านนายสมโภชน์ ชีชัยภูมิ ถึงถนน 2047 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากสามแยกกกโก ไปทางบ้านนายบุญหลาย วิไลวงค์ ถึงป้อมยาม บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต เส้นหน้าบ้านนางอังคณา แสงชัยภูมิ - ถนน 2047 บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง