วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2565
ซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลช่องสามหมอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านงานจัดการสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2565
ซื้อุตามโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (ปลอดลูกน้ำยุงลาย) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง