วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชนแดน หมู่ที่ 5 สายโรงนม - บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 (ต่ออจากจุดสิ้นสุดเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูทอง หมู่ที่ 7 สายสระน้ำสาธารณะ - บ้านผู้ช่วยชิดชมัย เวชสูงเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองแดงคุรุราษฎร์บำเพ็ญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการจัดงานประเพณีศาลปู่ด้วง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อตามโครงการส่งเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีต พร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมก่อสร้างบ่อพักและขยายไหล่ทาง บ้านหนองแดง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง