องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. 10 ให้ผู้ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รายที่ 1 นางสาวสมยง เกมชัยภูมิ บ้านเลขที่ 388 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดง


วันนี้ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.40 น. นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อฃสามหมอ นายสังคม พลนิกร รองนายก อบต. นายประกาศิต ครองสำราญ รองนายก อบต. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์ ปลัด อบต. นางฐิติตา หิรัญคำ หัวหน้าสำนักปลัด นายนพรุจ บุตรชาลี ผอ.กองสวัสดิการสังคม ได้ออกตรวจเยี่ยมมอบบ้านและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 10 ให้กับผู้ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโครงการบ้านประชารัฐ จำนวน 20,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2563 รายที่ 1 นางสาวสมยง เกมชัยภูมิ บ้านเลขที่ 388 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแดง

2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29