องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 165 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อตราการจัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 29 ธ.ค. 2564 ]9
2 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 30 พ.ย. 2564 ]29
3 ประกาศขายวัสดุยานพาหนะและขนส่งที่เสื่อมสภาพ [ 17 พ.ย. 2564 ]28
4 วันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]37
5 แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]29
6 ประกาศ พนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน พนักงานเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]28
7 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 2 ก.ย. 2564 ]51
8 ประกาศขยายเวลาการรับชำระภาษี่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 เพิ่ม [ 23 มิ.ย. 2564 ]58
9 แบบประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]63
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 5 มี.ค. 2564 ]73
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องสามหมอ ประจำปีการศึกษา 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]55
12 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) #องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2564 ]61
13 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) [ 4 มี.ค. 2564 ]63
14 แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3 4 6/2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]60
15 การออกสำรวจบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 11 ก.พ. 2564 ]63
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]68
17 กิจกรรมรณรงค์การส่งเสริมการปลูกป่า การปลูกหญ้าแฝก การปลูกพืชคลุมดิน ประจำปี พ.ศ.2563 [ 7 ม.ค. 2564 ]66
18 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ม.ค. 2564 ]55
19 ประกาศจดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ [ 16 ธ.ค. 2563 ]51
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 16 ธ.ค. 2563 ]67
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9