องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตะภัย


วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ได้เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตะภัย ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินที่จะช่วยเหลือ เยียวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัย ทั้งหมด ครบทุกครัวเรือนที่ได้รับความเสียหาย ทั้งตำบลช่องสามหมอ
2020-08-01
2020-07-24
2020-07-22
2020-07-14
2020-07-10
2020-07-09
2020-07-09
2020-07-09
2020-06-29
2020-06-29