องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่านศักดา คงเพชร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 และคณะ ในการประชุมเพื่อ การบร


วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยท่านศักดา คงเพชร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 1 และคณะ ในการประชุมเพื่อ การบริหารจัดการน้ำและแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง เลย ชี มูล สงคราม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอได้เสนอขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลช่องสามหมอ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จำนวน 3 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าที่สระโสกวัวคา 2.โครงการขุดลอกลำห้วยสามหมอ 3.โครงการขุดสระโสกวัวคา ประมาณ 845 ไร่ เพื่อขอเป็นโครงการพระราชดำริ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมาธิการทุกท่าน คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการต่างๆ ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัย

***ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15