องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ โดยได้กราบนิมนต์พระอธิการสมจิตร อนาวโร เจ้าอาวาสวัดสว่างคีรีวรรณ บรรยายธรรมะกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต และ ได้เรียนเชิญท่าน ณรงค์ เที่ยงคำ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.อบต.จ.ชัยภูมิ มาบรรยายความรู้เรื่องจริยธรรมคุณธรรม และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบรรยายให้ความรู้ เป็นโครงการกิจกรรมที่ดีมากที่จะหลอมรวมให้พนักงานส่วนตำบลมีความรู้คู่คุณธรรมที่จะให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลช่องสามหมอให้อยู่ดีมีสุขต่อไป

***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15