องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563


วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2563 บริเวณพื้นที่สระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 4 และ บริเวณพื้นที่หนองสาธารณะประโยชน์บ้านสายบัวแดง หมู่ที่ 6 โดยมีองค์กรหลายองค์กร ผู้นำชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ประชาชน ทั่วไป เช่น สถานีตำรวจภูธรช่องสามหมอ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการใน อบต.ช่องสามหมอ พนักงานทุกคน ประชาชนในพื้นที่ ในพิธีมีการปลูกต้นไม้ อาทีเช่น ต้นไม้พยุง ต้นไม้มะค่าโม่ง เพกา สะเดา หญ้าแฟก ไผ่ ฯลฯ โดยเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและเป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันสืบไป

***ด้วยความปราถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ***

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15