องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.chongsammor.go.th
 
 
 


นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในตำบลช่องสามหมอ ประชาชนตำบลช่องสามหมอ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อ


วันที่ 31 ตุลาคม 2563 นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในตำบลช่องสามหมอ ประชาชนตำบลช่องสามหมอ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงานไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป และเพื่อบูชาพระอุปคุตเถระที่บำเพ็ญบริกรรมคาถาในท้องทะเลลึก หรือสะดือทะเล บางแห่งก็ลอยกระทง เพื่อบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของตน บางแห่งก็เพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคา ซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งขอขมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไป ส่วนบางท้องที่ ก็จะทำเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับ หรือเพื่อสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ และส่วนใหญ่ก็จะอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วย

#องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ ขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ อบต. ท่านกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภอ.ช่องสามหมอ สมาชิก อปพร. ตำบลช่องสามหมอ พนักงานเจ้าหน้าทื่ พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลช่องสามหมอที่ร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ขึั้นสำเร็จไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ประชาชนเกิดความสามัคคีในชุมชน สร้างความร่มเย็นเป็นสุขภายในชุมชน

**ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ**

2020-11-13
2020-10-31
2020-10-28
2020-10-23
2020-10-22
2020-10-21
2020-10-13
2020-09-23
2020-09-18
2020-09-15